ISO Certification Services: Ensuring Excellence in Saudi Arabia

ISO Certification Services: Ensuring Excellence in Saudi Arabia

لدمات ف فناهاتا ه م موهزمحا دمق ف فعمعا يرل ف فما عاليز سف فتمز جوهم ال ف فلع اضلدماتالتمقمدمنا
ففف اق . قب ا نت اءمن ف ف فناهما ال ف ف فعوه زمن أجش اهتماه ف ف ف اق معيا ا التا ل ف ف فما سف ف فلع لدمات
مو واز عالز. بنه ملن املنب لكش ف ف كزب نا اد ت ا هادبنتات منت ات لدماتهاليزاضجوهم. سف فشتمكن التف ف ات من
تليير نموذجنفا الشتففففففليا اضمفاه ي ففففففش معيفا ففففففنفاهم ا . فاإل ف ف ف ف ف فا فزبهدذلف ل سف ف ف ف ف فشتليربج اءاتالعمفش من أجفش
هاداملتعاملي
ً
اسشيعابقحوز الت كزنحو اس راقي يزأكثر جوهم ق كي ا .
تتف ف ف فند اململكزالع يزال ف ف ف فعوه ز اي م التوسف ف ف فعالصف ف ف فنات الت ا ي الت ئز ف ف ف ف ملاإلصف ف ف فتحاتاملتهو م اللوائ
الصفففففد مز ليهماز. لتلايز متهلاات ال ف ف ف ف فوع اإلاليميزلقاتا العد د من التف ف ف ف ف اتالكايرم الصف ف ف ف فليرماململكزالع يز
ال ففففعوه ز كمم لنا. اإل ففففا ز بهد ذل ل سففففنولز الوصف ف ف فوز بهدالاح من اإلما اتالع يزاملتحدم أسف ف ف فواع ه ز م ل
التعفا اضلليي ا ل .. جميعأنحفاء العفالب ل نفاجحفاجفزم ا فدملل ف ف ف ف ف فلع اضلفدمفات هفاليفز اضجوهم. العفد فد من
المهاهات الصفففناهيز املنهمزل نال اضماجز لتهوم همليات التففف ات قحولنا. لبل أ فففش ا ممز لتا م أ فففش
املما سات العامليز اضمصوز هادا ه رافهادنهاع هاملي ه اضمصوز هاد ناهم ا .
ً ف كز سفيرت ان رنا فوناز لتفناهات التمييب ه م ه لدمزمع ف اململكز الع يز ال فعوه ز. ضلبرقنا العمش
نا ا
با اطجاز ل مكننا قنييب أنامزبها ما ف ف ف ف ف هز سف ف ف ف فنولز أي ف ف ف ف ف كز. لمد تعاملو ففففف كتنا مع ماتل أنوا
التفف ات اململكز الع يز ال ففعوه ز. نحن احدممن م موهزماتا ممن التف ف اتا سف فشتف فا مزاضلايرملدي ا همتء
لدمات هادم ف ف ف ف فتو. ه ه ل قمد لدمات ق ك هاد فففففناهات 9001 ISO ل14001 ISO ل 45001 ISO ل27001 ISO ل
22301 ISO ل 22000 ISO ل 20000 ISO ل HACCP ل ففففناهم GMP .أ لومشنا المصف ف ف فو. ه قمد ب حلوز ا هماز ا كثر
عاليز من حيث التكليز ا كثر ائدممل اهدم الت ات اضمصوز هز هاد ناهم ا اضلليج

No Comments

Post A Comment