Fortify Your Information Security: Achieving ISO 27001 Certification in Saudi Arabia

Fortify Your Information Security: Achieving ISO 27001 Certification in Saudi Arabia

تعتبرمواصف فيزا 27001 أكثرمعا يرأم
ً
حاليا ل التم تب قهايمنامن ااش التف ف ات
ً
ن املعلوماتالد ليزاسف فتاداما
جميعأنحاء العالب. مكن للمؤسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فاتالتاكد من أ أنامزبها مأمن املعلوماتاضلاصف ف ف ف ف فز امحد ز قل ا ف ف ف ف ف فش
املما سف ف فاتاضماليزمن لتز ا ل ا معيا ا 27001 . مكن للمؤسففف فففزأ قان اسفففتعداه ا إلها م قامي يانات ا
من لتز اضمصف فوز هاد ف فناهم ا 27001 ل التمتعتبر احدممن أ ب املعا يراملع ز نامزبها مأمن املعلومات.
كما بر ن ا املنامزلدي ا ناا بها م عاز من املعلومات. مكن للمؤسف ف ف ف ف فات الصف ف فليرم الكايرم من ماتل ا نوا
اسففتادا ففناهم ا 27001 أ
ً
إلها ماملعلومات الكامش ل سف فواء انومكتو زأ بلك ر نيزأ ك مزلما نزهالليا
لمتعلمز العمتء أ العمش ني هل ضمما ت امن أي ثل ات أمنيز هجماتلا جيز.
ً
لا جيا
ً
نا ا للكب النائش من الايانات التم تب بنتاجنا ش و ل إ املؤسففففف فففففز مع فففففز اسفففففتم ا ضله أمن املعلومات. قمو
مواصفيزا 27001 م فاهدق هادبشتفاءناا بها م فع سفياسفات اج اءات فاملزلعميافهاد عاليزاملؤسف ز
التعامش مع الايانات قا من ا اسف رهاه ا ق نمل اطلاا التم اد ق ف فمعت مع العمتء. اإلمكا ب اات أ ناا
بها مأمن املعلومات اضلاص توا ق معأ ف فش املما سف فاتالد ليز قان للعمتء املو ه ن ال ف فوع أ همل ااه
هادالتعامش معاملعلومات اما من لتز اضمصوز هاد ناهم 27001 IEC / ISO.
سفيرت ان رنا فوناز لتفناهات التمييب ه اضليا ا فش لعمصفوز هاد فناهم ا 27001 العد د من الد ز حوز
العفالب. منفب فدا ت فال افدمفو سففففففيرت ان ر نفا ففففففونفاز لعمتئ فا لفدمفز فاات فالعفد فد من اضجوائ ه ما يفز هاداملصففففففداايفز
الثمز.

No Comments

Post A Comment